Valvuri töö ja karjäär

Töö ja väljaõpe vanglateenistuses algab üldiselt valvuri ametikohalt. Valvuri ülesanded on näiteks kinnipeetavate õiguskuulekale teele suunamine; korra hoidmine ning igakülgse turvalisuse tagamine. See eeldab teadmisi psühholoogiast ja õigusest; head füüsilist võimekust ning enesekaitse oskusi; stressitaluvust ja missioonitunnet; meeskonnavaimu ning pealehakkamist. 

Edukalt tehtud töö mõõdupuu on kinnipeetavate, meeskonna ja ühiskonna julgeolek. Pärast kutseõppe läbimist avanevad karjäärivõimalused kogu vanglateenistuses laiemalt.

Ootame oma meeskonda uusi liikmeid

Alustavast valvurist professionaalse vanglateenistujani

Vanglaametniku kutse omandamise järel naased teenistusse, sulle avanevad uued võimalused palgatõusuks, enesearendamiseks ning karjääriks vanglateenistuses.

Ootame oma meeskonda uusi liikmeid

Valvuri ametikohal on vanglaüleselt võimalus täita erinevaid tööülesandeid:

  • vastutad vanglamüüride ja sissepääsu turvalisuse eest: oled tööl välisvalves või pääslas;
  • vastutad turvalisuse eest vangla territooriumil: töötad kinnipeetavatega määratud piirkonnas ning vastutad kõikide sealolijate eest;
  • vastutad uute kinnipeetavate saabumise ja paigutamise eest;
  • vastutad kinnipeetavate saatmise eest vanglast väljaspool (relvastatud saatmine).

Rohkem infot õppe kohta

Väljaõppe saanud valvuril on töö käigus võimalik läbida mitmeid täiendkoolitusi ning seeläbi oluliselt tõsta oma kompetentse ja palka.

Sinu võimalused vanglateenistuses

Amet Lisavõimalused
Alustav valvur Saatmise ja ametiabi
andmise õigus, lisandub
põhipalk kuni 2040 € 222 €
Väljaõppe saanud
professionaalne valvur
Relvastatud üksusega
liitunud valvur, lisandub
põhipalk kuni 2200 € 300 - 400 €
Vanemvalvur Uute töötajate
juhendamine, lisandub
põhipalk kuni 2500 € 150 €

Lisavõimalusi saab rakendada ja kasutada iga väljaõppe
saanud valvur. Näitena on kasutatud Viru vangla 2023. aasta andmeid.
Vaata töötasusid vanglates siin.

Vanemvalvuri palk täiendavate tasudega
kuni 3200 €

Võimalused:

  • Täiendavat tasu makstakse ametnikele, kes on valmis ja koolitatud tegema kinnipeetavate relvastatud vanglavälist saatmist ja osutama ametiabi väljaspool vanglamüüre (näiteks Politsei- ja Piirivalveametile).
  • Läbinud eritreeningud, kõrgemate normatiividega kehalised ja vaimsed katsed, on vanglaametnikul võimalik liituda vanglateenistuse eriüksusega. Relvastatud üksusega liitunutele makstakse samuti täiendavat tasu.
  • Täiendava tasu õigused on ka juhendajatel, kelle roll on esimese 6 töönädala jooksul olla uute kolleegide kõrval ning anda neile edasi iseseisvaks tööks vajalikud teadmised ja oskused.
  • Vanemvalvur on järgmine oluline verstapost valvuri arenguteekonnal. Tegemist on kogemustega ja tervikpilti omava vanglaametnikuga, kes teeb ka esmatasandi tiimijuhi tööd. Vanemvalvur koordineerib teiste valvurite tööd, lahendab jooksvaid probleeme ja langetab otsuseid. Vanemvalvurile on määratud oma, kõrgem palgatase, millele on lisaks võimalik eelnevalt mainitud täiendavaid tasusid saada.
  • Instruktor ja instruktori abi: tegemist on kõrgeima kvalifaktsiooniga vanemvalvuritega, kes koolitavad ja hindavad vanglaametnikke ning kellele on määratud samuti täiendavad tasud.

Vaata, kuidas kasvab sinu palk vanglateenistuses

Body
3200 € Koos kõigi täiendavate tasudega on vanemvalvuri palk 2700-3200 €*
2902 € Uute töötajate juhendamise õigus annab palgalisa 150 €
2752 € Relvastatud üksusega liitunud valvur saab palgalisa 240-330 €
2422 € Saatmise ja ametiabi andmise õigusega kaasnev palgalisa 222 €
2200 € Väljaõppe läbinud valvur, palk 2040-2200 €*
2040 € Alustav valvur, palk 2040 €* säilib kogu väljaõppeperioodi (sh Sisekaitseakadeemia) jooksul

Üksusepõhiselt on valvurite palk erinev, vastavalt tuleneb ka palgavahemik. Näitena kasutatud numbrid põhinevad Viru vangla 2023. aasta andmetel.

Uudised

08.03.2023

Vabadusevalvuri jooksu meeskond on ürituse loomisest peale soovinud lisaks sportlike harjumuste propageerimisele luua ka väärtust meie oma kogukonnas. Eelnevatel aastatel on toetatud Sotsiaalkindlustusameti Ida Lastemaja ning Ukraina sõja eest Eestisse pagenud lapsi. Sellel aastal oleme võtnud…

27.12.2022
Detsember on aeg, mil ühiselt vaadatakse lõppevale aastale tagasi ja tehakse kokkuvõtteid, meenutatakse tehtut ning ollakse tänulikud saavutatu üle.
02.12.2022
Novembrikuus külastas kolme vanglat üle Eesti ligi 100 töövarju, kes vaatlesid väga erinevaid vanglateenistuse rolle.